X

Download


Complete the form below to download our information pack.

*

*

*

*

*

*

Maethu Gyda Ni

Mae maethu yn golygu gofalu am blant rhywun arall yn eich cartref chi, a all fod am rai dyddiau, misoedd neu flynyddoedd, hyd yn oed. Mae angen eich help chi ar y plant hyn oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'w rheolaeth. Mae'n bosibl eu bod nhw wedi cael eu cam-drin neu eu gadael, neu efallai na all eu rhieni biolegol ofalu amdanyn nhw mwyach.
Diben maethu yw rhoi bywyd gwell i blant; heboch chi, byddai'r plant hyn yn wynebu dyfodol llai disglair.

Rydyn ni'n cynnig amrywiaeth enfawr o brofiadau teuluol i blant, gan gynnwys strwythurau teuluol gwahanol mewn ystod eang o leoliadau, o gefn gwlad i ganol dinasoedd.

Heb faethu o'r blaen?

Mae bod yn ofalwr maeth yn yrfa heriol sy'n rhoi boddhad ac yn gwbl wahanol i unrhyw swydd arall y byddwch chi wedi'i gwneud o'r blaen. Drwy roi cartref croesawgar a'r cyfle i fod yn rhan o deulu, byddwch chi'n rhoi cyfle i berson ifanc ailadeiladu ei fywyd, adennill ei hyder ac yn y pen draw edrych ymlaen at ddyfodol gwell.
Nid dim ond y bobl ifanc yn ein gofal sy'n cael eu datblygu'n bersonol - mae pob un o'n gofalwyr yn tyfu ac yn datblygu wrth iddyn nhw ennill profiad o faethu. Diolch i becyn hyfforddi hollol gynhwysfawr, caiff pob gofalwr gyfle i ddatblygu ei sgiliau allweddol yn ei amser ei hun. Fodd bynnag, fel y bydd nifer o'n gofalwyr yn dweud wrthych, does dim yn well na dysgu wrth weithio.

Gofalwyr Profiadol:

Mae mwy a mwy o bobl sydd wedi gweithio ym maes gofal ac sydd wedi maethu gyda rhywun arall yn ymuno â Pathway Care oherwydd ein bod ni'n rhoi mwy o gymorth ac yn cynnig mwy o fuddiannau. Mae gan lawer o'r gofalwyr hyn ddiddordeb mewn dod yn "ofalwyr arbenigol" i blant sydd ag anghenion cymhleth.

Rydyn ni'n awyddus i recriwtio pobl â chefndir ym maes gofal i ofalu am blant sydd ag anableddau ac anghenion cymhleth. Os ydych chi'n maethu gyda rhywun arall ar hyn o bryd a'ch bod chi am drafod trosglwyddo i Pathway Care, neu eich bod yn gweithio yn y sector gofal a'ch bod chi am newid cyfeiriad, cysylltwch â'ch cangen ranbarthol agosaf.

Rydyn ni'n cydnabod bod ein gofalwyr maeth yn rhan bwysig o'r gweithlu plant ac yn bobl fedrus sy'n darparu gwasanaeth gwerthfawr i gymdeithas, ac felly rydyn ni'n talu cyflog cystadleuol iawn i ofalwyr sy'n unol â gyrfaoedd proffesiynol eraill.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â Pathway Care a'ch bod chi am gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch ein tîm recriwtio ar 0844 915 0101.

Os hoffech chi gael sgwrs yn Gymraeg, gofynnwch am y gwasanaeth hwn, a byddwn ni'n trefnu i un o'n staff sy'n siarad Cymraeg gysylltu â chi.

Darllenwch ein Datganiad o Ddiben isod

Datganiad o Ddiben